Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení 

 • Předmětem všeobecných obchodních podmínek Apartmánu Lipno s výhledem na jezero, Miroslav Zeman je úprava objednání a přijetí nabídky ubytovacích služeb a úprava podmínek jejich realizace (dále jen „VOP“).

 • VOP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se ubytovacích služeb poskytovaných Miroslavem Zemanem.

 • Pro účely těchto VOP bude Miroslav Zeman označován jako „ubytovatel“ a osoby poptávající či využívající ubytovacích služeb poskytovaných Miroslavu Zemanovi budou dále označovány jako „host“.Předsmluvní ujednání

Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb a sjednávání jejich podmínek.

Objednávky služeb jsou činěny v písemné formě, telefonicky nebo emailem a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (termíny, ceny apod.).

Sjednávání podmínek je komunikací mezi ubytovatelem a hostem a není tudíž považováno za nabídku s dodatkem či odchylkou dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“).

Postup při rezervaci, uzavření smlouvy o ubytování, příjezd hosta

1. Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování prostřednictvím svých internetových stránek www.ubytovanilipnozeman.cz a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter, nejedná se tak o nabídku ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká hostu nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná za podmínek a po dobu v ní uvedenou, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.

 1. Host prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele www.ubytovanilipnozeman.cz  nebo jiným způsobem zasílá ubytovateli poptávku po ubytování (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky ubytovateli host potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako nedílnou součást smlouvy o ubytování. Host je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

 2. Ubytovatel po obdržení hostovi objednávky a po připsání ceny ubytování na účet ubytovatele zašle hostovi e-mailové potvrzení přijetí objednávky s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele s uvedením těchto údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele, identifikační a kontaktní údaje hosta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet osob, závazná kalkulace ceny ubytování.

 3. Pro zapsání do ubytovací knihy je nutné, aby hosté sdělili prostřednictví e-mailu nebo telefonicky ubytovatele, minimálně 5 dnů před příjezdem – jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP nebo pasu a datum narození.

 4. Ubytování je samoobslužné, ubytovatel zašle v den příjezdu hostovi kód k trezorku na klíče umístěného u dveří do apartmánu č. 1. Kód bude v platnosti pouze po dobu pobytu hosta. Host není oprávněn sdělit kód třetím osobám, v ostatním případě nese odpovědnost za škodu na ubytovacích prostorách vzniklou v důsledku sdělení kódu třetí osobě.

 5. Doba příjezdu je v den pobytu od 16,00 hodin (popřípadě dle telefonické dohody s ubytovatelem). Čas odjezdu je v 10,00 hodin (popřípadě dle telefonické dohody s ubytovatelem).

Cena

 1. Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za apartmán a pro počet osob uvedených v rezervaci.

 2. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit cenu ubytování.

 3. Ceny služeb poskytovaných ubytovatelem jsou uvedeny na internetových stránkách: www.ubytovanilipnozeman.cz. Uvedené ceny již zahrnují veškeré poplatky.

Platební podmínky

 1. Host je srozuměn s tím, že do dvou dnů od zaslání objednávky zaplatí rezervační zálohu ve výši 20% z celkové ceny pobytu a do 21 dnů před příjezdem uhradí doplatek ceny.

 2. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a hostem vzniká v okamžiku připsání rezervační zálohy na účet ubytovatele. Do doby připsání rezervační zálohy na účet ubytovatele není smlouva o ubytování uzavřena a host ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoliv nároky. 

 

 

Storno podmínky

 1. Host má právo pobyt kdykoliv zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany hosta musí být prokazatelně doručeno ubytovateli.

 2. Při zrušení pobytu se na hosta vztahují následující storno podmínky:

 3. Při zrušení rezervace do více jak 21 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky si ubytovatel neúčtuje storno poplatek (rezervační záloha propadá ve prospěch ubytovatele)

 4. Při zrušení rezervace méně jak 21 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je ubytovatel oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky 

 5. V případě poskytnutí neplatných údajů ze strany hosta si ubytovatel vyhrazuje právo rezervaci hosta zrušit bez předchozího upozornění.

Ostatní ustanovení

 1. Celý objekt, v němž se apartmán nachází, je nekuřácký. Host je povinen nekuřácké prostory dodržovat. V případě nedodržení uvedeného zákazu je ubytovatel oprávněn uložit hostovi jednorázovou pokutu ve výši .5000,- Kč, při opakovaném porušení zákazu kouření ukončení smlouvy o ubytování bez nároku na vrácení částky.

 2. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních hosta

 3. Parkování – součástí ubytování je parkovací místo č. 1 před apartmánovým domem – není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoliv dohled nad zaparkovaným vozidlem hosta a nebo jejího příslušenství.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, uzavřené mezi hostem a ubytovatelem.

 2. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním host potvrzuje, že se seznámil a bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které je k dispozici na webových stránkách www.ubytovanilipnozeman.cz.

 3. Tyto VOP může ubytovatel v plném a neomezeném rozsahu doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takové změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.ubytovanilipnozeman.cz. a bez dalšího zaslána klientovi, se kterým probíhá proces rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění hostovi. V případě nesouhlasu hosta se zveřejněnou změnou VOP je host povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah hosta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv a povinností se řídí těmi VOP, které byly hostovi zaslány spolu s rezervací.

 1. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.

 2. Pokud jakékoliv jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

 3. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se host a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích služeb.

 4. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb ze strany ubytovatele se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu ubytovatele bez ohledu na bydliště hosta. Prioritou je řešit spory smírem.


Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 29.06.2022